Privacybeleid

VERTROUWELIJKHEIDSHANDVEST VOOR VIA DE WEBSITE VERWERKTE GEGEVENS

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN

1.1 Ernest Partners met maatschappelijke zetel te Barbizonlaan 22 3090 Overijse, ingeschreven bij de ECB onder nummer 0764.519.059, hierna Ernest Partners genoemd, exploiteert een website via d-lease.be (hierna de “site” genoemd).

 1. 2 Alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen (hierna de “Gegevens”) worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, “GDPR”), Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG, en de wet van 13 juni 2005, bekend als de “wet op de elektronische communicatie”, zoals gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012.

1.3 U wordt verzocht deze Privacy Policy (hierna de “Policy”) zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het Handvest beschrijft de maatregelen voor de exploitatie en het beheer van uw gegevens bij het gebruik van de Site en uw rechten als gebruiker van de Site.

2.2 Het Charter is van toepassing op alle diensten die door Ernest Partners via de Website worden aangeboden.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE MOGEN WORDEN VERZAMELD

3.1 Dit zijn de gegevens die wij verzamelen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
 • Bedrag van de gewenste investering
 • Achtergrond van de gevraagde financiering

3.2 Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen wij op verschillende manieren informatie (waaronder Gegevens) verzamelen:

3.2.1 Door gebruikers verstrekte gegevens. Wij verzamelen de gegevens die u op de site verstrekt om Ernest Partners en haar partners in staat te stellen op uw verzoek te reageren.

3.2.2 Informatie verzameld met behulp van technologische hulpmiddelen. Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres of browsertype. Wij gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en het tijdstip van uw bezoek of de delen van de Site die u hebt bezocht.

3.3 Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens in te dienen, geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in het Beleid. Indien u niet instemt met of geen toestemming kunt geven voor het verzamelen of verwerken van uw gegevens zoals beschreven in dit Beleid, maak dan geen gebruik van de Site.

3.4 U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact op te nemen met Ernest Partners op het volgende adres Barbizonlaan 22 3090 Overijse of per e-mail naar het volgende adres: info@ernestpartners.eu.

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt om [de uitvoering en opvolging van uw bestellingen en de daaruit voortvloeiende diensten] te verwerken. Het wordt ook gebruikt om onze diensten aan u te verbeteren door ons te informeren over uw belangen in de functionaliteit, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

4.2 Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor interne onderzoeken om onze diensten te verbeteren.

4.3 Wij kunnen uw gegevens bekendmaken indien dit noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetgeving of aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of (b) onze rechten of die van de gebruikers van de Site te beschermen en te verdedigen.

4.4 Wij kunnen de Gegevens “anonimiseren” door persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam en e-mailadres te verwijderen, en de Gegevens samenvoegen voor marktonderzoek of andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen deze geanonimiseerde informatie vervolgens doorgeven aan derden.

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

5.1 U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en tegen het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, met name commerciële prospectie. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Ernest Partners: Barbizonlaan 22 3090 Overijse OF per e-mail naar het volgende adres: info@ernestpartners.eu.

5.2 Als u zich wilt afmelden voor onze nieuwsbrieven, kunt u uw recht van verzet uitoefenen door te klikken op de afmeldlink onderaan elk van onze nieuwsbrieven. Verzoeken om uitschrijving zijn alleen effectief als een bericht dit bevestigt. Indien dit niet het geval is, kunt u het recht op bezwaar uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van dit Handvest.

ARTIKEL 6: RECHT OP TOEGANG, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1 U hebt het recht op toegang, rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking van uw gegevens, overeenkomstig de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de GDPR.

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van Ernest Partners: Barbizonlaan 22 3090 Overijse OF per e-mail naar het volgende adres: info@ernestpartners.eu.
6.3 Voordat wij op een verzoek reageren, kunnen wij u vragen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

7.1. U hebt ook het recht om de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan Ernest Partners hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van deze gegevens op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1 Cookies zijn gegevens die door uw browser naar uw terminal worden gestuurd wanneer u de Site bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies vergemakkelijken de toegang tot en de navigatie op de Site en verhogen de snelheid en efficiëntie van het gebruik ervan. Ze kunnen ook worden gebruikt om de site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk het gebruik van de Site te analyseren.

8.2. Ernest Partners informeert u over de soorten cookies die op de site worden gebruikt:

 • Analytics cookies (Google Analytics, Facebook);

Sessiecookies worden gebruikt om uw gebruik van de Site te vergemakkelijken door bepaalde gegevens over u op te slaan.

In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie verzamelen deze cookies geen informatie die de persoonlijke identificatie van de internetgebruiker mogelijk maakt en aangezien zij uitsluitend voor hun technische functionaliteit zijn ingesteld, hebben zij geen uitdrukkelijke toestemming van de abonnee nodig.

8.3. In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie is uw toestemming niet vereist wanneer de installatie van een cookie uitsluitend tot doel heeft elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor de levering van een onlinedienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4. U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.

 • als u op internet surft met Internet Explorer, volg dan de hier aangegeven procedure
 • als u op internet surft met Mozilla Firefox, volg dan de hier aangegeven procedure
 • Als u Google Chrome gebruikt, volgt u de hier aangegeven procedure
 • als u op internet surft met de Safari-browser, volgt u de hier aangegeven procedure

8.6. Ernest Partners informeert u dat het uitschakelen van cookies de optimale navigatie en functionaliteit van de site kan beïnvloeden.

8.7. U hebt altijd de mogelijkheid om geaccepteerde cookies te verwijderen. Als u cookies wilt verwijderen, worden ook de instellingen of voorkeuren die door deze cookies worden gecontroleerd, verwijderd.

ARTIKEL 9: VEILIGHEID

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te waarborgen, hebben wij een programma opgezet om de in deze systemen opgeslagen informatie te beveiligen. Bovendien zijn onze computersystemen voorzien van gegevenscodering en softwarebescherming.

ARTIKEL 10: BEWARING VAN GEGEVENS

Ernest Partners kan uw gegevens bewaren voor een periode die niet langer is dan nodig na annulering van uw registratie om u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden.

ARTIKEL 11: KLACHTRECHT

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Gegevens in strijd is met de GDPR.

Gegevensbeschermingsautoriteit – Pressestraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32(0)2 274 48 00 – Fax : +32(0)2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be